วัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์

= เพื่อเผยแผ่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่คนรู้เห็นได้ยากยิ่ง ๔ อย่าง =

๑. กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ. การปฏิบัติให้จิตวิญญาณกลับเป็นมนุษย์ เป็นการยาก (ขุ. ธ. ๒๕/๓๙.)

๒. กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ. การมีชีวิตอยู่ให้สบายของคนหรือสัตว์ผู้จะพึงตายในวันข้างหน้า เป็นอยู่ยาก

๓. กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ. การได้ฟังหรือได้อ่านพระสัทธรรม (ปริยัตติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ) พร้อม ๆ กัน เป็นการยาก

๔. กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท. การที่จิตวิญญาณจะเกิดมีปัญญาความรอบรู้เป็นพุทธ (รู้เห็นอริยสัจ) เป็นการยาก

เราจะพยายามเปิดเผยสิ่งที่ยากแสนยากเหล่านี้ ให้กระจ่างแก่คนผู้มีปุพเพกตปุญญตาในด้านนี้ได้สัมผัสจริง ๆ เท่าที่ปัญญาและความสามารถจะทำได้ ส่วนคนผู้ขาดปุพเพกตปุญญตาในด้านนี้ คงหมดหวังที่จะรู้      

= เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที่ ต่อคำสั่งของพุทธบิดาที่ว่า =

…จรถ ภิกฺขเว จาริกํ ฯลฯ เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ. ภิกษุทั้งหลาย ! เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไป

๑. เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก

๒. เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มาก

๓. เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

๔. เธอทั้งหลายอย่าได้ไปด้วยกัน ๒ รูป โดยทางเดียวกัน

๕. เพื่อนำเนื้อหาส่วนที่เป็นสัจจธรรมในชีวิตจริง มาเป็นทานลงไว้ในเว็บ “สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ”

ธรรมทานชนะทานทั้งปวง คือ ผู้รับธรรมทานนำไปปฏิบัติย่อมเกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิ สามารถแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ได้จริง แต่อย่าลืมเมื่ออ่านแล้วให้น้อมเข้ามาใส่ตัว (โอปะนะยิโก) เพราะธรรมะคำสั่งสอนที่จารึกไว้ในคัมภีร์ทั้งหลาย (หนังสือ) เป็นธรรมคำสั่งสอนจำลอง ที่เป็นตัวจริงย่อมเกิดๆ ดับๆ อยู่ในชีวิตของทุกคนทั้งโลก

๖. เที่ยวไปทางอินเตอร์เน็ตย่อมแทนการเดินเผยแผ่ด้วยเท้าได้ (สุตตันต. เล่ม ๗ สํ. ส. ข้อ ๔๒๘.)

 

ผู้จัดทำเว็บไซต์

นางสาววิชชุเนตร วิเศษรัตนวงศ์

เจ้าของเว็บไซต์

– วัดหนองริวหนัง ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

– อีเมล์ : watnongriewnang@gmail.com

– เว็บไซต์ : watnongriewnang.com